Omgevingsdienst Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving

Uitvraag ZZS

Informatieverzoek over (Potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen

Vanwege ontwikkelingen op het gebied van de milieu wet- en regelgeving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die van belang zijn voor uw bedrijf, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Indien er volgens onze gegevens in uw inrichting wordt gewerkt met chemische stoffen, specifiek (Potentiële) ZZS, hebben wij u op 5 oktober een brief gestuurd. Hierin verzoeken wij u om vóór 11 december 2020 informatie te overleggen over de aanwezigheid, gebruik, en emissie van zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en Potentiële ZZS, indien dat van toepassing is, binnen uw inrichting.

Toelichting Excel-bestand ZZS-uitvraag
Het Excel-bestand bestaat uit vier tabbladen, respectievelijk: Toelichting, Formulier, Keuzelijsten, en Stoffenlijst 230320. Onder Toelichting vind u meer informatie over de opgevraagde gegevens, die u vervolgens kunt invullen op tabblad Formulier. In de Keuzelijst kunt u vinden welk type emissie wordt veroorzaakt door het type lozing. In de Stoffenlijst vind u een overzicht van de (Potentiële) ZZS.

Het tabblad Formulier bestaat uit 5 categorieën/kolommen ieder met een andere kleur:
1. Algemeen (blauw): Algemene informatie over de (Potentiële) ZZS
2. Lucht (rood): Emissies naar de lucht
3. Water indirect (geel): Indirecte lozingen naar water
4. Water direct (groen): Directe lozingen naar water
5. Opmerkingen (paars)

De (Potentiële) ZZS die van toepassing zijn binnen uw inrichting kunt u hier invullen, iedere stof op een aparte rij. In het geval een stof naast emissie naar de lucht, wordt geloosd in het water, vult u beide categorieën/kolommen in.

Wij verzoeken u dit format te hanteren bij het verstrekken van de gevraagde informatie en per e-mail te retourneren naar zzs@rudzl.nl onder vermelding van uw bedrijfsgegevens.

0 bestanden geselecteerd: 

 

 

E: info@odzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen