Pascal Jacobs: Specialist Externe Veiligheid bij de RUD Zuid-Limburg

Brigitte Snels 14-12-2023
289 keer bekeken 0 reacties

Pascal Jacobs werkt als specialist Externe Veiligheid bij de RUD Zuid-Limburg. Hij bekijkt de risico’s bij de productie, verwerking en opslag van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt daarbij is dat mensen voldoende beschermd moeten zijn tegen risico’s. “Het is leuk en divers werk.”

Samen met twee collega’s onderzoekt Pascal of ontwikkelingen op bepaalde locaties kunnen plaatsvinden. “Ik houd me vooral bezig met de rekenkundige kant”, vertelt hij. “Risico’s worden berekend. Vervolgens overleggen we met betrokken partijen over die berekeningen. We kijken naar hoe de scenario’s en modellen zijn opgesteld. Zo zijn er kwalitatieve risicoanalyses waarmee schattingen worden gemaakt van de gelopen risico’s. Dat is heel interessant om naar te kijken. Ik ga daarover graag in gesprek met de adviseurs van bedrijven.”

Intern en extern

Pascal adviseert intern en extern. Intern gaat het voornamelijk om de afdelingen Vergunningen en Handhaving. Extern werkt hij hoofdzakelijk samen met de gemeenten en de Provincie. “Het werk intern is vooral gericht op advisering in het kader van de omgevingsvergunningen die verleend moeten worden. Bij inrichtingen kan er sprake zijn van gevaarlijke stoffen. De afdeling Vergunningen vraagt ons dan om mee te kijken en de aanvraag vanuit onze expertise te beoordelen.”

De advisering bij gemeenten hangt vaak samen met de wetgeving omtrent Ruimtelijke Ordening. Als er bijvoorbeeld plannen zijn voor nieuwbouw, onderzoeken Pascal en zijn collega’s of op de aangewezen locatie risicobronnen aanwezig zijn. “Soms is er niets aan de hand. Als er wel risicobronnen zijn, bekijken we of er überhaupt op de locatie gebouwd kan worden of dat er bepaalde bescherming nodig is. Daar adviseren we de gemeente in.”

Het komt ook voor dat Pascal andere partijen dan overheidsinstanties adviseert. Het gaat dan vooral om hulp bij het opstellen van een veiligheidsvisie. “Bij Chemelot vonden een paar jaar geleden een aantal voorvallen plaats. De Onderzoeksraad van Veiligheid heeft daar aanbevelingen gedaan. Die moeten worden uitgewerkt en daar ondersteunen we bij. In feite helpen we ze met beleid maken.”

Omgevingswet

Komend jaar gaat er een en ander veranderen in de werkwijze voor Pascal en zijn collega’s. Met de komst van de Omgevingswet gaan de specialisten Externe Veiligheid ook optreden als bronhouder voor de Provincie en de gemeenten. Daarvoor is het Register Externe Veiligheid Risico’s (REV) ontwikkeld. Het REV is een database waarin alle externe veiligheidsrisico’s worden opgeslagen. Pascal en zijn collega’s zorgen ervoor dat alle risicovolle bronnen in het register komen. Daarnaast gaan ze werken met aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s.

De manier waarop wordt omgegaan met groepsrisico verandert hierdoor. Aandachtsgebieden zijn gebieden die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. “Met ruimtelijke ontwikkeling kijken we met aandachtsgebieden of er maatregelen getroffen moeten worden. De gemeenten moeten er ook iets van vinden in het omgevingsplan”, vertelt Pascal. “Dat is zowel voor ons als voor de gemeente nieuw. Dus dat is best spannend.”

Ontwikkeling RUD Zuid-Limburg

De Omgevingswet zorgt dus voor de nodige veranderingen. Misschien dat de ontwikkeling van de RUD Zuid-Limburg in de toekomst ook nog voor nieuwe taken zorgt. “Eigenlijk zijn wij nog steeds een uitvoeringsdienst”, zegt Pascal. “We richten ons voornamelijk op vergunningverlening, handhaving en toezicht. Het RO-werk is te weinig om ons echt te bestempelen als een omgevingsdienst.”

Als Pascal de RUD Zuid-Limburg vergelijkt met omgevingsdiensten elders in het land, valt het hem op dat het RO-werk bij andere omgevingsdiensten echt geïntegreerd is. “Die kijken ook mee bij de beleidsmatige kant. De RUD Zuid-Limburg moet kijken hoe ze zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Al is dit niet alleen een taak voor de RUD Zuid-Limburg. Ook de partners, de gemeenten en Provincie, moeten bedenken wat ze van ons als omgevingsdienst verwachten.”.

 

Afbeeldingen

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen