Privacy en Proclaimer

De RUD Zuid-Limburg verwerkt als omgevingsdienst persoonsgegevens ter uitvoering van gemandateerde wettelijke taken in het kader van vergunningverlening, toezicht, handhaving en overige niet-inrichtinggebonden (basis)taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de manier waarop de RUD Zuid-Limburg omgaat met persoonsgegevens. Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Op 25 mei 2018 is de Wbp vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De RUD Zuid Limburg verwerkt persoonsgegevens bij het behandelen van aanvragen,  verzoeken, klachten en meldingen die betrekking hebben op de leefomgeving.
Hieronder een overzicht van categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadressen

2. Hoe gaat de RUD Zuid-Limburg om met persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp/AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen verwerken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Uw gegevens verwerken wij in het kader van onze publieke taakuitvoering voor de gemeenten en de provincie.  
Ook verwerken wij uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres aan ons heeft verstrekt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken om u een reclameboodschap toe te zenden.

3. Bewaartermijn
De RUD Zuid-Limburg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk is geregeld, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
RUD Zuid-Limburg verstrekt uw gegevens enkel aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde taken en wettelijke verplichtingen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Beveiliging
De RUD Zuid-Limburg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

6. Uw rechten 
U heeft een aantal rechten als de RUD Zuid-Limburg uw persoonsgegevens verwerkt:

1. Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
2. Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de RUD Zuid-Limburg.
3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens.
4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van de rechten genoemd in onder 1 tot en met 4 kunt u contact opnemen met de RUD Zuid- Limburg via onderstaande contactgegevens. Het is daarbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op uw verzoek om een van de onder 1 tot en met 4 genoemde rechten uit te kunnen oefenen zal binnen 4 weken worden gereageerd.

RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA  Maastricht
E-mail: info@rudzuidlimburg.nl
Telefoon: (043) 389 73 30

Voor het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

7. Cookies
De RUD Zuid-Limburg gebruikt alleen cookies om bij te houden hoeveel mensen deze website bezoeken. Hierbij worden géén persoonsgegevens opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

8. Beleid
Meer informatie over de manier waarop de RUD Zuid-Limburg met uw persoonsgegevens omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

9. Meer Informatie
Wilt u meer weten over uw rechten op het gebied van privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming
de heer Werny Berns, bereikbaar via e-mail fg@rudzl.nl.  


10. Wijziging privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door de RUD Zuid-Limburg te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de RUD Zuid-Limburg gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.