Onze taken


Namens zijn opdrachtgevers verzorgt de RUD Zuid-Limburg taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies in de regio Zuid-Limburg. Op het gebied van veiligheid rondom risicovolle bedrijven die onder het Besluit risico‘s zware ongevallen (Brzo) vallen, zoals de grote chemiebedrijven, zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht en handhavingstaken in heel Limburg.

Onze afdelingen
Binnen de RUD Zuid-Limburg bestaan er drie afdelingen; Toezicht en Handhaving, Vergunningen en Specialismen. Elke afdeling heeft zijn eigen takenpakket.

De afdeling Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor:
 • toezicht- en handhavingstaken m.b.t. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • uitvoeren van milieucontroles
 • afhandelen van klachten over bedrijven
 • afhandelen van meldingen 'ongewone voorvallen'
 • juridisch advies
 • bouw toezicht
 • brandveiligheid
 • constructieve veiligheid

De afdeling Vergunningen is verantwoordelijk voor:
 • vergunningverlening m.b.t. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • adviezen
 • vuurwerk
 • advies MER (milieueffectrapportage)
 • juridisch advies
 • bouw vergunningen
 • constructieve veiligheid

De afdeling Specialismen houdt zich bezig met werkzaamheden rondom:
 • geluid
 • externe veiligheid
 • bodem
 • afvalwater
 • (water)bodem, water, bouwstoffen
 • licht, geur, lucht
 • (zonebeheer) industrielawaai
 • energie
 • milieu bij ruimtelijke plannen
 • (asbest) bij sloop