Verleende vergunningen

De opdrachtgevers van de RUD ZL zijn verplicht om de geldende vergunningen voor bedrijven met een IPPC-installatie, waarvoor zij het bevoegd gezag zijn, via het internet ter beschikking te stellen. Dit zijn bedrijven die activiteiten uitvoeren zoals is opgenomen in bijlage I van de Europese richtlijn industriële emissies
(IED of RIE 2010/75/EU).

Deze taak voert de RUD ZL voor haar opdrachtgevers uit. In het linker menu vindt u de vergunningen van de betreffende bedrijven per gemeente en plaats waar het bedrijf is gevestigd. Aangezien één van de opdrachtgevers van de RUD ZL de provincie Limburg is, betreffen het niet alleen bedrijven in Zuid- Limburg, maar
ook in Midden- en Noord-Limburg.